Monthly Archives: January 2020

Các thao tác với Amazon Elastic Block Store (AWS EBS) [Tạo/Attach/Detach/Snapshot/Restore/Modify]

Tạo EBS, Attach EBS, Detach EBS Chúng ta có 2 cách để tạo EBS Volume: Tạo EBS Volume khi đang tạo Instance Tạo Volume trước sau đó sẽ attach vào Instance Chúng ta sẽ tìm hiểu bước tạo EBS trước rồi attach vào Instance Step 1: Vào trong Console của dịch vụ EC2, bên tay […]
Read More »

Tạo AWS EC2 Instance Step by Step

Sau phần giới thiệu rồi giờ mình bắt đầu tạo một EC2 Instance và kết nối tới nó nhé. 😀 Các bước tạo một EC2 Instance Step 1: Đăng nhập tài khoản vào trang console của Amazon Web Service > xổ tab Services > Chọn EC2. Step 2: Tab bên phải > mục Instances > […]
Read More »

Triển khai và Sử dụng các mô hình VPC

Tiếp theo bài viết trước tại Tổng quan về Virtual Private Cloud (VPC), bài viết lần này chúng ta sẽ tiếp tục với nội dung triển khai VPC và các mô hình sử dụng VPC hiện tại. Triển khai VPC Như đã đề cập ở bài trước, VPC là thành phần vận hành ở mức Vùng […]
Read More »

Giới thiệu về Amazon Simple Storage Service ( S3 )

Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu về dịch vụ lưu trữ Amazon S3, các trường hợp sử dụng, các thành phần chính và một số tính năng quan trọng như versioning, quản lý vòng đời đối tượng, mã hóa.. nhé 😀 Amazon S3 là gì? Amazon S3 cung cấp dịch vụ lưu trữ […]
Read More »

Giới thiệu dịch vụ Amazon EC2 ( Elastic Compute Cloud )

Amazon EC2 là gì? Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) là một cơ sở hạ tầng tính toán trên nền tảng điện toán đám mây được cung cấp bởi Amazon Web Service (AWS), cung cấp năng lực tính toán theo yêu cầu người dùng. Amazon EC2 cung cấp các máy tính ảo hóa có thể […]
Read More »

Giới thiệu dịch vụ Amazon EC2 ( Elastic Compute Cloud )

Amazon EC2 là gì? Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) là một cơ sở hạ tầng tính toán trên nền tảng điện toán đám mây được cung cấp bởi Amazon Web Service (AWS), cung cấp năng lực tính toán theo yêu cầu người dùng. Amazon EC2 cung cấp các máy tính ảo hóa có thể […]
Read More »