Tạo AWS EC2 Instance Step by Step

Sau phần giới thiệu rồi giờ mình bắt đầu tạo một EC2 Instance và kết nối tới nó nhé. 😀

Các bước tạo một EC2 Instance

Step 1: Đăng nhập tài khoản vào trang console của Amazon Web Service > xổ tab Services > Chọn EC2.

Step 2: Tab bên phải > mục Instances > chọn Instances để vào danh sách các Instance đang được khởi chạy

Step 3: Sau khi vào mục Instance, danh sách các Instance đang được khởi chạy > chọn Launch Instance

Step 4: Tại bước Choose AMI sẽ hiển thị một danh sách để chọn ra loại Image sử dụng để cho server. Ngoài ra bạn có thể chọn các AMIs bạn đã tự dựng lên. Ở đây mình sẽ chọn server Linux 2 AMI > nhấn Select

Step 5: Tại bước Choose Instance Type sẽ thể hiện danh sách các chip xử lý, bạn có thể tùy chọn cấu hình phụ thuộc vào nhu cầu của server. Ở đây mình chọn t2.micro > nhấn Next: Configure Instance Details

Step 6: Tại Bước Configure Instance, bạn sẽ phải cấu hình chi tiết các thông tin của Instance: số lượng, Network, Subnet, IP, … > Enable Auto-assign Public IP (nếu không enable tính năng này bạn sẽ phải sử dụng AWS Elastic IP để có thể cấp IP public cho Instance).

Tại mục Advanced Details, bạn có thể add User data vào cho Instance > nhấn Next: Add Storage

Step 7: Tại bước Add Storage, bạn có thể thay đổi root volume hoặc add thêm volume mới cho Instance > nhấn Next: Add Tags

Step 8: Tại bước Add Tags, bạn có thể thêm các cặp key / value cho Instance. Ở đây mình thêm key / value là: Name / Instance-Linux > nhấn Next: Configure Security Group

Step 9: Tại bước Configure Security Group, bạn có thể tạo mới một Security Group hoặc sử dụng cấu hình đã có sẵn. Ở đây mình sẽ cấu hình Security Group cho phép SSH > nhấn Review and Launch

Step 9: Bước cuối cùng bạn sẽ review lại tất cả các cấu hình trước khi khởi chạy Instance > nhấn Launch

Step 10: Khi Launch, AWS sẽ bắt buộc bạn tạo 1 key pair mới hoặc sử dụng key pair sẵn có để có thể connect tới Instance thông qua SSH > Chọn Create a new key pair > điền Key pair name > Download Key Pair > nhấn Launch Instances để hoàn thành tạo Instance

Bạn đã hoàn thành tạo Instance trên AWS, khi Instance State chuyển sang trạng thái running, bạn đã có thể sử dụng Instance.

Cách để kết nối tới EC2 Instance

Kết nối tới Linux Instance bằng SSH

Tại EC2 Instance Console, tick vào Instance bạn muốn kết nối > Connect

Bảng hướng dẫn cách kết nối tới Instance sẽ hiện lên, làm theo các bước hướng dẫn

Step 1: Chúng ta sẽ sử dụng key pair vừa download về lúc nãy để kết nối, đầu tiên ta sẽ cấp quyền 400 cho key pair của Linux

chmod 400 <file key pair>.pem

Step 2: Kết nối tới Instance thông qua giao thức SSH bằng câu lệnh sau:

ssh -i “linuxkp.pem” ec2-user@ec2-3-230-172-67.compute-1.amazonaws.com

Kết nối thành công đến Linux Instance trên AWS

Kết nối tới Windows Instance bằng RDP

Tại EC2 Instance Console, tick vào Instance bạn muốn kết nối > Connect

Bảng hướng dẫn cách kết nối tới Instance sẽ hiện lên, làm theo các bước hướng dẫn

Step 1: nhấn Download Remote Desktop File, bạn sẽ tải về một remote desktop file > sau đó chúng ta sẽ run File đó để remote vào Instance

Step 2: nhấn Get Password để generate ra được password dùng đăng nhập vào Instance thông qua key pair của Windows đã download lúc tạo Instance > Choose File để chọn key pair file > nhấn Decrypt Password để lấy được password

Sau khi Get Password xong, chúng ta run file Remote Desktop vừa down về để remote vào Windows Instance trên AWS với password vừa get được

Hoàn thành kết nối tới Windows Instance trên AWS

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s