Kết nối với Instance Linux của bạn khi bị mất Keypair

Chắc các bạn không ít lần bực dọc vì mất keypair, vậy keypair là gì mà quan trọng như vậy? Keypair dùng để mã hóa thông tin đăng nhập, nếu mất keypair bạn sẽ không kết nối được EC2 instance nữa. Hôm nay mình sẽ giới thiệu 4 bước có thể giúp truy cập lại EC2 Instance khi bị mất keypair nhé 😉

Bước 1: Detach volume từ Instance linux1, và Attach volume đó vào Instance linux2

 • Shutdown Linux1 Instance như hình
 • Trên EC2 Dashboard, ở mục Elastic Block Store chọn Volumes. Click volume của Linux1 Instance, click Action và click Detach Volume
 • Sau khi detach volume, click vào volume đó à Click Action àClick Attach Volume và chọn Linux2 Instance muốn attach

Bước 2: Mount volume đã được attach vào instance Linux2

 • Truy cập SSH vào instance, sử dụng command lsblk để xác định volume đã phân vùng (partitioned volume)
 • Tạo một thư mục để mount volume với tên tempvol bằng lệnh sudo mkdir tempvol
 • Mount volume vào thư mục đã tạo:

sudo mount –o nouuid dev/xvdf1 /tempvol

 • Sau khi mount, cd vào volume và xem kết quả như hình

Bước 3: Sao chép Keypair file đến Volume tempvol

 • Sao chép keypair của Linux2 Instance vào thư mục tempvolsử dụng lệnh:

cp home/ec2-user/.ssh/authorized_keys tempvol/home/ec2-user/.ssh/authorized_keys

 • Sau đó Unmount tempvol sử dụng lệnh:

Sudo unmount

Bước 4: Detach volume từ linux2 instacnce và attache volume đó vào linux1 instance

 • Shutdown Instance có tên Linux2
 • Detach Volume đó ra khỏi Linux2 Instance
 • Sau đó Attache Volume vào Linux1 Instance
 • Kết nối instance 1 bằng keypair của instance 2 và cấp quyền truy cập keypair bằng lệnh chmod 400

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s