Học và thi

  1. AWS Certified Cloud Practitioner

Đây là chứng chỉ cơ bản đầu tiên giúp bạn làm quen với các khái niệm , các lợi ích cũng như các dịch vụ của nền tảng điện toán đám mây của AWS.

Khóa học miễn phí bạn nên học trước khi thi Cloud Practitioner.

AWS Cloud Practitioner Essentials ( Second Edition)

Linux Academy – ​ AWS Essential

Các câu hỏi ôn tập giúp bạn chuẩn bị cho kỳ thi Cloud Practitioner.

https://cloudpractitionerall.awsstudygroup.com/