AWS cơ bản bao gồm các bài viết hỗ trợ cho các bạn trong việc học các kiến thức cơ bản nhất của AWS, tạo nền tảng cho các bài học AWS nâng cao sau này:

AWS cơ bản bao gồm các mục sau ( ở mức cơ bản ) :

Giới thiệu tổng quan về điện toán đám mây

1 – Dịch vụ tính toán ( Compute )

 1. Máy chủ truyền thống và các dịch vụ tính toán trên điện toán đám mây
 2. Giới thiệu về dịch vụ EC2
 3. Hướng dẫn tạo EC2 instance
 4. Kết nối với Instance Linux của bạn khi bị mất Keypair

2 – Dịch vụ lưu trữ ( Storage )

 1. Lưu trữ truyền thống và dịch vụ lưu trữ trên mây.
 2. Giới thiệu về Amazon Simple Storage Service S3
 3. Giới thiệu dịch vụ Amazon Elastic Block Store – EBS
 4. Các thao tác với Amazon Elastic Block Storage – EBS – [Tạo/Attach/Detach/Snapshot/Restore/Modify]

3 – Dịch vụ mạng(Network).

 1. Hệ thống mạng trên điện toán đám mây
 2. Tổng quan về Virtual Private Cloud – VPC
 3. Triển khai sử dụng VPC
 4. Hướng dẫn tạo VPN Site to Site – Part 1

Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.

%d bloggers like this: