Tag Archives: AWS Big Data

Tổng quan các dịch vụ serverless Data Lake của AWS – 2

Xủ lý (Process): Amazon Elasticsearch: cũng có thể đóng vai trò xử lý dữ liệu với khả năng phân tích mạnh mẽ.( Kết hợp với Kibana , Kibana vừa đóng vai trò công cụ hiển thị vừa có các tính năng phân tích được xây dựng sẵn.) Amazon EMR: giúp đơn giản hóa việc xử […]
Read More »

Tổng quan các dịch vụ serverless Data Lake của AWS – 1

Ở bài trước chúng ta đã biết năm thành phần chính của một hệ thống Data Lake bao gồm thu thập, lưu trữ, danh mục và tìm kiếm, xử lý, bảo mật. Với mỗi thành phần chính của hệ thống Data Lake chúng ta có thể sử dụng các dịch vụ serverless ( người dùng […]
Read More »

Data Lake là gì ?

Data Lake là một thuật ngữ chuyên môn có liên quan đến Big Data ( Dữ liệu lớn ). Data Lake đơn giản là nơi chứa dữ liệu thô ( chưa xử lý ) chờ được xử lý phân tích và đưa ra các đánh giá nhận xét ( insight ). Data Lake có các […]
Read More »